DISCLAIMER


https://www.breuer-klusbedrijf.nl

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,
zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht
en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina
of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan
kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie
en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u naar de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken
en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur
van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke
wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Copyright en inhoud Teksten,
lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site
vallen onder de bescherming van het auteursrecht Copyright ©.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, zijn toegestaan echter is bronvermelding verplicht,
Wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier
dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke
toestemming is verleend door de eigenaar.

De Internetredactie
Probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks
dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle meegedeeld onder voorbehoud.
De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en anderen en wij kunnen geenszins
verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Zie onze Privacy Voorwaarden.

Cookies
Wij maken GEEN gebruik van cookies anders dan voor web statistieken, b.v. hoeveel bezoekers
wij per dag/week/maand/jaar hebben, echter geen tracking of persoonsgegevens.

Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer:
U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten telkens
wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert/blokkeert en/of verwijdert.
Als u dit doet heeft dit geen enkele invloed op de werking van de website.

Beveiliging
Wij voldoen ook aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 en hebben
wij de AVG-test van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites
en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verwijzen naar deze site
Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever,
een koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site. Tevens is het mogelijk om na toestemming
(via E-mail bevestiging) om een link op uw eigen site te plaatsen naar onze Site.
(hiervoor kan een icon ter beschikking worden gesteld).

Gegevens, gegevensinformatie en gegevensoverzicht
De inhoud van gegevens, gegevens informatie en gegevens overzicht is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen
alsmede door derden aangeleverde gegevens.

De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen
in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen
ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in
de hier en elders op basis van deze gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe / Indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke
onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Website www.breuer-klusbedrijf.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die
op deze website wordt verstrekt, en aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen
die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

En is in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving,
gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere
daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf deze site, verwijzing naar een product, proces of dienst met
handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring
of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Laatst gewijzigd: 20-04-2019

Alle rechten voorbehouden.
Op deze site is het Nederlands Recht van toepassing.

Up-Omhoog

Wat is Nieuw

Ontwerpen in 3D, is een nieuwe mogelijkheid die wij aanbieden.


Wij maken nu ook betonnen wasbakken, vensterbanken en complete Keukentafels.


Een nieuw idee is de steigerhouten of MDF meubelen, en hoogslapers in diverse maten.

Erf afsluitingen met of zonder Poort, in hard of gewoon hout met veilig (certificaat) hang en sluitwerk.

Renovatie van uw Woonhuis, Badkamer, Keuken, nieuw- of aan-bouw huis of -kantoor, Yachten.Boot.

Zomer en uw Yacht renoveren


Renovatie van Yachten c.q. Boten incl. alle werkzaamheden die nodig of gewenst zijn om het Yacht, of de Boot weer jarenlang met plezier en veilig te kunnen varen.

Meer

 Menu


Contact gegevens

    

Vragen   


Copyright © 2019-2025 https://breuer-klusbedrijf.nl